فهرست طبقات
آخرین مطالب آموزش های شهروندی
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
۲۹۵
چچ
2KLZhdmI2LLYtCDYtNmH2LHZiNmG2K/Zig==

آموزش شهروندی

آشنایی با منشور اخلاقی شهرداری مشهد
رسولاکرم وصلّی الله علیه وآله وسلّم : انَّما بُعِثتُ لِاُتَمّمَ مَکارِمَ الاخلاق
براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدهام. وکنزالعمال، ج 13 ، ص 151 د

آشنایی با منشور اخلاقی شهرداری مشهد
رسولاکرم وصلّیاللهعلیهوآلهوسلّمد : انَّما بُعِثتُ لِاُتَمّمَ مَکارِمَ الاخلاق
براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدهام. وکنزالعمال، ج 13 ، ص 151 د
شهرداری مشهد مقدس بهعنوان مهمترین نهاد
ارائهدهنده خدمات مدیریت شهری در مشهد الرضا،
در راستای تعالی اخلاق سازمانی، رعایت
ارزشهای اخلاقی را همواره سرلوحهی تمامی
اقدامات خود دانسته و در پیشگاه خداوند متعال و
آحاد شهروندان و تمامی ذینفعان خود، پایبندی و
اهتمام به ارزشهای زیر را در تمام سطوح سازمانی،
تعهد مینماید.
1 . ارائه خدمات سازمانی را به تکتک ذینفعان
خود همراه با سرعت، دقت، نظم و انظباط
کاری حداکثری، با جدیت و پشتکار فراوان
نوید میدهیم.
2 . قانون را همواره مورد استناد خود قرار داده و
ضمن حفظ شانیت افراد بهعنوان یک تکلیف
شرعی و اخلاقی، در برخورد قاطس با تخلف
از سوی هر فرد یا گروهی، لحظهای درنگ نخواهیم کرد.
1 مصوبه شماره 3361 / 2 /ش مورخ 21 / 10 / 1383 شورای اسلامی شهر مشهد
7
3 . بر پایهی تعلیمات الهی، تکریم ارباب رجو را نه تنها لازم، بلکه واجب برشمرده و احترام اصیل و رفتار
متواضعانه و صبورانه با اربابرجو را اساس خدمتگزاری و کرامت انسانی میدانیم.
4 . منافس ملی، شهری و سازمانی را همواره بر منافس شخصی مقدم و خود را امانتدار بیتالمال دانسته و هر گونه
استفاده شخصی از آن را غیرشرعی و غیراخلاقی میپنداریم و مسئولیت هر گونه اقدام نادرست را در این زمینه
میپذیریم.
5 . عدالت را محور تمامی مناسبات اداری خود قرار داده و بر این مبنا، ارتباطاتمان را با تمامی اربابرجوعان،
شهروندان و کارکنان خود تنظیم نموده و توزیس عادلانه امکانات شهری را اهتمام ویژه میورزیم.
6 . صداقت را بهعنوان اصلی استثناء ناپذیر، سرلوحهی تمامی ارتباطات خود دانسته و ارائه خدمات صادقانه،
پاسخگویی شفاف و صریح به تمامی ذینفعان سازمان را وظیفه خود میدانیم.
7 . اعتماد آفرینی در شهرداری و جامعه را بهعنوان مهمترین عنصر سرمایه اجتماعی، مسئولیت خویش پنداشته و
شفافسازی فرآیندهای سازمانی، بهبود مستمر سلامت اداری، اطلا رسانی و آگاهیبخشی مستمر، صحیح و
دقیق اقدامات خویش را به آحاد جامعه، تکلیف اخلاقی خویش میدانیم.
8 . بهبود مستمر خدمات به لحاظ کمی و کیفی را وظیفهی حرفهای و اخلاقی پنداشته و ارتقاء دانش سازمانی،
همراه با تحول گرایی و نوآوری را از مسیر تلفیق دانش و عمل، مجدانه پیگیری مینماییم.
9 . کارکنان سازمان را به عنوان ریشههای درخت تناور خدمترسانی دانسته و توانمندسازی مداوم ایشان و ایجاد
شرایط مناسب جهت تامین و ارتقاء موقعیت شجلی و علمی آنها را تعهد خود میدانیم.
10 . وفاداری و پایبندی به تعهدات در قبال شهروندان، کارکنان و سایر ذینفعان خویش را تضمین نموده و در این
راستا هرگونه انتقاد و پیشنهادی را به عنوان هدیه آنان، در کمال گشادهرویی پذیرا هستیم.
11 . رضایتمندی کارکنان را پیش زمینهی اساسی ارائه خدمات مطلوب و رضایتمندی ذینفعان شهرداری دانسته
و ایجاد فضای اداری مناسب، آراسته، پاکیزه و ایمن برای کارکنان را وظیفهی اخلاقی خویش میدانیم.
12 . محیط زیست مناسب را امانت و نعمت جانشین ناپذیر الهی دانسته و بهبود آن را در تمامی نقاط شهر جهت
فراهم آوردن محیط شهری سالم و پاک، وظیفه خویش میپنداریم.

No Cache
Gt: 2.9901954332987
Qt: 3.5098967552185