فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵ ۱۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
بازدید شهردار منطقه ۵ مشهد به همراه جمعی ازمدیران خود با استفاده ازدوچرخه ازپروژه های سطح منطقه

بازدید شهردار منطقه ۵ مشهد به همراه جمعی ازمدیران خود با استفاده ازدوچرخه ازپروژه های سطح منطقه

میلادمرادنیا شهردار منطقه ۵ مشهد به همراه جمعی ازمدیران خود با استفاده ازدوچرخه ازپروژه های سطح این منطقه بازدید کردوازنزدیک درجریان روند اجرای آنها قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: میلادمرادنیا شهردار منطقه ۵ مشهد به همراه جمعی ازمدیران خود با استفاده ازدوچرخه ازپروژه های سطح این منطقه بازدید کردوازنزدیک درجریان روند اجرای آنها قرارگرفت.

منبع: