فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۹:۲۳ ۲۶
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2KjYp9iy2K/Zitiv2KzZhdi52Yog2KfYstin2LnYttin2Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTYp9iqINin2LIg2LPYp9iy2YXYp9mGINmF2K/Zitix2YrYqiDZvtiz2YXYp9mG2K8g2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

بازدیدجمعی ازاعضای شورای اجتماعی محلات از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

جمعی ازاعضای شورای اجتماعی محلات از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، جمعی ازاعضای شورای اجتماعی محلات از سازمان مدیریت پسماندشهرداری مشهد بازدید کردند.

هدف از این بازدیدآشنایی باطرح هوشمندسازی تفکیک زباله وترویج فرهنگ شهروندی بوده است و این برنامه با همکاری اداره شورای اجتماعی محلات وسازمان پسماندشهرداری مشهد برگزار شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.774037361145
Qt: 1.5766899585724